• <sup id="my82s"><source id="my82s"></source></sup>
 • <legend id="my82s"><div id="my82s"></div></legend>
  <li id="my82s"><tt id="my82s"></tt></li>
  <bdo id="my82s"><rt id="my82s"></rt></bdo>
 • 查看: 26366|回复: 6

  [SQL] 奖学金分配问题

  [复制链接]
  论坛徽章:
  26
  ITPUB新首页上线纪念徽章
日期:2007-10-20 08:38:44ITPUB十周年纪念徽章
日期:2011-11-01 16:20:282012新春纪念徽章
日期:2012-01-04 11:49:542013年新春福章
日期:2013-02-25 14:51:24夏利
日期:2013-08-13 23:25:29优秀写手
日期:2013-12-18 09:29:092014年新春福章
日期:2014-02-18 16:41:11马上有车
日期:2014-02-18 16:41:11蓝色妖姬
日期:2015-03-19 09:37:00ITPUB年度最佳技术原创精华奖
日期:2015-03-19 09:43:24
  跳转到指定楼层
  1#
  发表于 2018-1-12 09:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  大致意思:
     10个学生,前3名1等奖; 中间4名2等奖; 最后5名3等奖;


  成绩表
  --xh 学号  cj 成绩
  create table b_cj(xh varchar2(50),cj number);
  insert into b_cj values('1',67);
  insert into b_cj values('2',63);
  insert into b_cj values('3',77);
  insert into b_cj values('4',68);
  insert into b_cj values('5',97);
  insert into b_cj values('6',62);
  insert into b_cj values('7',77);
  insert into b_cj values('8',79);
  insert into b_cj values('9',73);
  insert into b_cj values('10',65);

  排名名额表
  --mc 名次   rs 人数  jj 奖金
  create table b_pmme(mc varchar(10),rs int,jj number)
  insert into b_pmme values('1',3,'100');
  insert into b_pmme values('2',4,'50');
  insert into b_pmme values('3',5,'10');
  想要的结果
  根据成绩表的成绩降序排列,按排名名额表的名额确定排名和奖金。排名时不考虑相同成绩。
  如下结果:
  学号      成绩     名次   奖金
  5        97          1        100
  8        79          1        100
  3        77          1        100
  7        77          2         50
  9        73          2         50
  4        68          2         50
  1        67          2         50
  10        65          3         10
  2        63          3         10
  6        62          3         10  解决方法:

  SELECT c.xh,c.cj,b.mc,b.jj
    FROM (SELECT c.*,ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY cj DESC) rn FROM b_cj c) c
        ,(SELECT b.mc,b.jj,ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY b.mc) rn
           FROM b_pmme b
              , TABLE( CAST( MULTISET( SELECT NULL
                                        FROM DUAL
                                     CONNECT BY LEVEL <= b.rs
                                     )
                              AS SYS.ODCIVARCHAR2LIST )  
                             )
         ) b
  WHERE c.rn=b.rn;


  能否不用MULTISET 这种方法,多弄些其他写法?

  论坛徽章:
  548
  生肖徽章2007版:猴
日期:2008-05-16 11:28:59生肖徽章2007版:马
日期:2008-10-08 17:01:01SQL大赛参与纪念
日期:2011-04-13 12:08:17授权会员
日期:2011-06-17 16:14:53ITPUB元老
日期:2011-06-21 11:47:01ITPUB官方微博粉丝徽章
日期:2011-07-01 09:45:27ITPUB十周年纪念徽章
日期:2011-09-27 16:30:472012新春纪念徽章
日期:2012-01-04 11:51:222012新春纪念徽章
日期:2020-11-30 22:13:24海蓝宝石
日期:2012-02-20 19:24:27
  2#
  发表于 2018-1-12 10:48 | 只看该作者
  用半连接也可以:

  SQL> select t.xh, t.cj, c.mc, c.jj
    2    from (select xh, cj, row_number() over(order by cj desc) rn from b_cj) t,
    3         (select a.mc,
    4                 a.rs,
    5                 a.jj,
    6                 b.n,
    7                 row_number() over(order by a.mc, b.n) rn2
    8            from b_pmme a,
    9                 (select level n
  10                    from dual
  11                  connect by level <= (select max(rs) from b_pmme)) b
  12           where b.n <= a.rs) c
  13   where t.rn = c.rn2
  14  /
  XH                                                         CJ MC                 JJ
  -------------------------------------------------- ---------- ---------- ----------
  5                                                          97 1                 100
  8                                                          79 1                 100
  3                                                          77 1                 100
  7                                                          77 2                  50
  9                                                          73 2                  50
  4                                                          68 2                  50
  1                                                          67 2                  50
  10                                                         65 3                  10
  2                                                          63 3                  10
  6                                                          62 3                  10
  10 rows selected

  使用道具 举报

  回复
  求职 : 数据库开发
  论坛徽章:
  24
  秀才
日期:2017-08-11 15:38:46秀才
日期:2018-01-02 15:17:54秀才
日期:2018-01-02 15:18:22秀才
日期:2018-01-02 15:18:22秀才
日期:2018-01-02 15:18:22秀才
日期:2018-01-02 15:18:22秀才
日期:2018-01-02 15:18:22技术图书徽章
日期:2018-01-02 15:18:30秀才
日期:2018-03-01 10:05:18秀才
日期:2018-05-22 15:21:20
  3#
  发表于 2018-1-12 13:09 | 只看该作者

  SQL> WITH t AS
    2   (SELECT xh, cj, row_number() over(ORDER BY cj DESC, xh) rn FROM b_cj),
    3  t1 AS
    4   (SELECT mc,
    5           nvl(SUM(rs) over(ORDER BY mc rows BETWEEN unbounded preceding AND 1
    6                    preceding),
    7               0) + 1 sta,
    8           jj,
    9           SUM(rs) over(ORDER BY mc) en
  10      FROM b_pmme)
  11  SELECT t.xh, t.cj, t1.mc, t1.jj
  12    FROM t
  13    JOIN t1
  14      ON t.rn <= t1.en
  15     AND t.rn >= t1.sta
  16   ORDER BY 3, 2 DESC;

  XH                 CJ MC                 JJ
  ---------- ---------- ---------- ----------
  5                  97 1                 100
  8                  79 1                 100
  3                  77 1                 100
  7                  77 2                  50
  9                  73 2                  50
  4                  68 2                  50
  1                  67 2                  50
  10                 65 3                  10
  2                  63 3                  10
  6                  62 3                  10

  使用道具 举报

  回复
  论坛徽章:
  18
  优秀写手
日期:2014-02-27 06:00:13秀才
日期:2017-12-12 09:52:44秀才
日期:2017-08-11 15:37:32弗兰奇
日期:2017-07-04 09:16:01秀才
日期:2017-06-29 10:16:48乌索普
日期:2017-05-26 08:58:24娜美
日期:2017-05-18 16:07:23ITPUB15周年纪念
日期:2017-05-02 15:22:36妮可·罗宾
日期:2017-04-06 10:06:19处女座
日期:2016-03-10 09:03:26
  4#
  发表于 2018-1-12 16:53 | 只看该作者
  1. SELECT XH, CJ, MC, JJ
  2. FROM   (SELECT XH, CJ, ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY CJ DESC) RN
  3.          FROM   B_CJ) T
  4. LEFT   JOIN (SELECT MC, RS, JJ, SUM(RS) OVER(ORDER BY MC) RS1
  5.              FROM   B_PMME) T1
  6. ON     T1.RS1 - T1.RS < T.RN
  7. AND    T1.RS1 >= T.RN
  复制代码

  使用道具 举报

  回复
  论坛徽章:
  519
  奥运会纪念徽章:垒球
日期:2008-09-15 01:28:12生肖徽章2007版:鸡
日期:2008-11-17 23:40:58生肖徽章2007版:马
日期:2008-11-18 05:09:48数据库板块每日发贴之星
日期:2008-11-29 01:01:02数据库板块每日发贴之星
日期:2008-12-05 01:01:03生肖徽章2007版:虎
日期:2008-12-10 07:47:462009新春纪念徽章
日期:2009-01-04 14:52:28数据库板块每日发贴之星
日期:2009-02-08 01:01:03生肖徽章2007版:蛇
日期:2009-03-09 22:18:532009日食纪念
日期:2009-07-22 09:30:00
  5#
  发表于 2018-1-12 23:45 | 只看该作者
  我就想问一句,为什么 10=4+3+5 ?

  使用道具 举报

  回复
  论坛徽章:
  0
  6#
  发表于 2018-1-13 15:02 | 只看该作者
  with CC as (
  select a.*,row_number()over(order by a.mc) xl
  from b_pmme A,(select  rownum jb  from dual connect by rownum<=(select max(b.rs) from b_pmme b )) c
  where c.jb<=a.rs ),
     DD as (select A.*,row_number()over(order by a.cj desc) xl from b_cj  A)
  select DD.XH,DD.CJ,CC.MC,CC.JJ
  from DD,CC
  WHERE cc.xl=dd.xl

  使用道具 举报

  回复
  论坛徽章:
  0
  7#
  发表于 2018-1-16 14:15 | 只看该作者
  学习了,我这个小菜鸟

  使用道具 举报

  回复

  您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

  本版积分规则 发表回复

  TOP技术积分榜 社区积分榜 徽章 团队 统计 知识索引树 积分竞拍 文本模式 帮助
    ITPUB首页 | ITPUB论坛 | 数据库技术 | 企业信息化 | 开发技术 | 微软技术 | 软件工程与项目管理 | IBM技术园地 | 行业纵向讨论 | IT招聘 | IT文档
    ChinaUnix | ChinaUnix博客 | ChinaUnix论坛
  CopyRight 1999-2011 itpub.net All Right Reserved. 北京盛拓优讯信息技术有限公司版权所有 联系我们 未成年人举报专区 
  京ICP备16024965号-8 北京市公安局海淀分局网监中心备案编号:11010802021510 广播电视节目制作经营许可证:编号(京)字第1149号
    
  快速回复 返回顶部 返回列表
  亚洲三级理论
 • <sup id="my82s"><source id="my82s"></source></sup>
 • <legend id="my82s"><div id="my82s"></div></legend>
  <li id="my82s"><tt id="my82s"></tt></li>
  <bdo id="my82s"><rt id="my82s"></rt></bdo>